Obchodní podmínky

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Provozovatelem tohoto internetového obchodu www.zahradni-stroje.cz, pro který se vztahují tyto obchodní podmínky, je firma Jan Foldyna, Baška 41, PSČ 739 01, IČO 41368959 (dále jen prodávající). Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících).

 

II. Předmět smlouvy

 

1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě– objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.zahradni-stroje.cz, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaj nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

2. Prodávající se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České Republiky a zároveň řádně vybavené návody k obsluze v českém jazyce, záručními listy a seznamy (popř. odkazem na webové stránky) záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

III. Místo plnění

 

1. Místem plnění je prodejna, kde je zboží předáno dopravci – přepravní firmě.

 

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. K vyplnění objednávky se není nutné registrovat.

2. Vyplněním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.

3. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, jejíž platnost vzniká ve chvíli převzetí a zaplacení objednaného zboží.

4. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením.

6. Vyplněním registrace nebo objednávky internetového obchodu www.zahradni-stroje.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho objednávkách. Provozovatel obchodu se tímto neodvolatelně zavazuje, že Vaše osobní údaje nepoužije k jiným účelům než je vyřízení Vašich objednávek, zejména se pak zavazuje, že tyto údaje nepředá cizí osobě, a to ani za úplatu, ani zdarma.

 

V. Cena a platba

 

1. Ceny uvedené na webových stránkách zahradni-sroje.cz jsou platné v okamžiku objednání.

2. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen.

3. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, popř. uhrazením celé částky v hotovosti prodávajícímu nebo pracovníkovi přepravní firmy.

4. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list a je zasílána společně s dodávkou objednaného zboží.

 

VI. Dodací lhůta, dporavní podmínky

 

1. Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení.

2. V případě, že zboží je skladem, prodávající jej vyexpeduje, tzn. předá dopravci hned následující pracovní den po obdržení objednávky.

3. V případě, že objednané zboží nebude skladem nebo ho nebude možné dopravci předat do 2 pracovních dnů, bude zákazník o této skutečnosti a předběžném termínu dodání okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.

 

VII. Záruka a reklamace.

 

1. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v katalogu na internetových stránkách zahradni-stroje.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na prudukty všech značek 24 měsíců.

2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobené neoprávněným zásahem, neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, nesprávnou údržbou (viz návod),  živelnými pohromami (úderem blesku či jiným atmosferickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandartních jevů jako např. přepětí v rozvodné nebo telefonní síti).

3. Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem (např. přepisování apod.).

4. Případné reklamace budou vyřizovány v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu www.zahradni-stroje.cz, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a právním řádem platným v ČR.

 

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

 

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak stane, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství poslat zpět v uvedné lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající  kupujícímu peníze zašle složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny tyto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů (např. přepravné apod.), které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží kupujícímu.

2. Právo na odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na zboží na zakázku nebo upravované na míru, dle přání kupujícího.

3. Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí Občanským zákoníkem, ale Obchodním zákoníkem, a v takovém případě nelze od kupní smlouvy odstoupit.

 

IX. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

 

1. Prodávajíci si vyhrazuje zrušit objednávku v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena u dodavatele zboží, uvedená cena zboží je chybná (např. z důvodu chyby při hromadném zpracování dat, apod.). V těchto případech bude prodávající neprodleně informovat kupujícího a bude s ním dohodnut další postup.

 

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právnímu úpravami dle Obchodního a Občanského zákoníku.

3.  Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2006.

4. Změny v obchodních podmínkách vyhrazeny.

 

 

Reklamační řád

 

I. Všeobecné podmínky

 

1.  Povinnost kupujícího

Kupující je ve vlastním zájmu povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

 

2. Oprávněnou reklamaci je možné podat těmito způsoby:

 • na e-mailovou adresu (info@zahradni-stroje.cz)
 • doručením na adresu prodejny,
 • osobním doručením do prodejny,
 • osobním doručením do autorizovaného servisu v místě Vašeho bydliště.

3. Kupující je povinen

 • uvést co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů,
 • doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura),
 • zboží dodat vždy kompletní, včetně záručního listu, manuálů a veškerého příslušenství.

4. Povinnost prodávajícího

Prodávající o reklamaci rozhodne nejpozději do tří pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího formou elektronické pošty na jeho uvedený e-mail, pokud se strany nedohodnou jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

II. Uplatnění reklamace v záruční lhůtě

 

1.Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vzahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční lhůtě.

Ke každému zboží je přikládána faktura, který může sloužit i jako záruční list, pokud tento není přibalený a námi potvrzený u zboží již od výrobce.

Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího listu (dopravní listiny dopravci) při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (např. v druhu nebo v množství) anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen ihned, nejpozději však do tří dnů, podat písemnou zprávu na adresu dodavatele.

 

2. Záruční podmínky

Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listě a začíná se počítat ode dne vystavení. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo.Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

 

Nárok ma uplatnění záruky zaniká v těchto případech:

 • vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba,
 • porušením ochranných pečetí nebo nálepek, pokud na zboží jsou,
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedenýchv dokumentaci, příručce či návodu,
 • poškození zboží živly.

 

3. Reklamační podmínky

Jakmile reklamace bude vyřízená, servisní středisko vyzve zákazníka k odběru zboží, nebo jej v případě vyřízení reklamace přímo prodejcem prodejce zašle kupujícímu zpět prostřednictvím některé přepravní společnosti.

V případě oprávněnosti reklamace a jejího vyřízování samotným prodejcem hradí dopravné zpět zákazníkovi prodejce.

V případě neoprávněné reklamace servisní středisko bude účtovat kupujícímu veškeré náklady na zjištění a opravu závad. Po ukončení reklamačního řízení je zboží kupujícímu zasláno zpět buď na dobírku nebo po zaplacení faktury.

 

III. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti od 1.1.2006.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

Jan Foldyna
Baška 41
739 01 Baška (u kamenného mostu, vedle restaurace Bašťanka)

+420 558 649 049
+420 723 934 215
info@zahradni-stroje.cz


Pokud si přejete dostávat naše aktuální ceníky a novinky na váš e-mail, registrujte se zde
tvorba eshopu BINARGON ©
mapa webu sitemap
Jan Foldyna
Baška 41
739 01 Baška (u kamenného mostu, vedle restaurace Bašťanka)
+420 558 649 049
+420 723 934 215
info@zahradni-stroje.cz
ICQ: 
www.zahradni-stroje.cz